Lyubov Shalnaya

Lyubov Shalnaya

original designs  

original designs

from Happy Easter Shawl
Img_20160501_171919_small
from Happy Easter Shawl
Img_20160505_152030_small_best_fit
from Happy Easter Shawl
Img_20160408_104850_small
from Lyubov Shalnaya's Ravelry Store
_small
from Lyubov Shalnaya's Ravelry Store
3_small_best_fit
from Fides, Spes, Caritas
1_small_best_fit
from Fides, Spes, Caritas
1_small
from Fides, Spes, Caritas
Dsc02476_small
from Fides, Spes, Caritas
Dsc020069_small
from Lyubov Shalnaya's Ravelry Store
Dsc01935_small_best_fit
from Flourishing gardens
1_small
from Lyubov Shalnaya's Ravelry Store
11_small
from Flourishing gardens
6_small
from Flourishing gardens
1_small
from Flourishing gardens
Dsc07490-2_small
from Lyubov Shalnaya's Ravelry Store
2_small