S. Japanese Cushion - Crochet Turkish Lif by Yasuko Sebata (せばたやすこ)

S. Japanese Cushion - Crochet Turkish Lif

Crochet
October 2017
Bulky (7 wpi) ?
5.0 mm (H)
41cm diagonal, 38cm width
Japanese

yarn; Hamanaka Men’s Club Master navy 90g, ecru 85g
hook; JP8/0(5.0mm)