Kaja from Ariadna
Kaja
Ariadna
Thread, size ?
219 yards
(200 meters)
30 grams
(1.06 ounces)
100% Cotton