Elena Atisheva

Elena Atisheva

original designs

Mr Pumpkin
AtishevaToys on Etsy
Dog Isabel
AtishevaToys on Etsy
Fox doll
AtishevaToys on Etsy
Mushroom
AtishevaToys on Etsy
amanita muscaria
AtishevaToys on Etsy
Amigurumi cat
AtishevaToys on Etsy
Valentine gnome
Elena Atisheva's Ravelry Store
walrus
AtishevaToys on Etsy
Fly Agaric with Eye
AtishevaToys on Etsy
Anatomical heart
AtishevaToys on Etsy
Bee queen
AtishevaToys on Etsy
Red Cardinal
AtishevaToys on Etsy
Christmas ornaments
AtishevaToys on Etsy
Mushroom chanterelle
AtishevaToys on Etsy
christmas walrus
AtishevaToys on Etsy
Cow in a scarf
AtishevaToys on Etsy
big bunny
AtishevaToys on Etsy
Mushroom doll
AtishevaToys on Etsy
Fly agaric mushroom
AtishevaToys on Etsy
Zombie bunny
AtishevaToys on Etsy
Bunny
AtishevaToys on Etsy
  • Bunny
  • AtishevaToys on Etsy
Dragon
AtishevaToys on Etsy
Winged pig
Elena Atisheva's Ravelry Store
Sea turtle
AtishevaToys on Etsy
Pangolin
AtishevaToys on Etsy