Olga Shalaeva

Olga Shalaeva

original designs

1 2 ... 4 of 4Next
MCAL - "Edward Kelley" doily
Crochet Every Day Patreon
Alara doily
gull808 shop
Jolana doily
gull808 shop
Priscilla doily
gull808 shop
Nikola doily
Crochet Every Day Patreon
Evelína doily
gull808 shop
Mariette doily
gull808 shop
MCAL - Lucia doily
Crochet Every Day Patreon
Carole doily
gull808 shop
Lavinia doily
Crochet Every Day Patreon
Rosemarie doily
gull808 shop
Dagmar doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Vanesa Skirt
gull808 shop
Candice doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Eliška doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Karolína doily
Crochet.Blog on Telegram
Inge doily
gull808 YouTube
Beáta doily
gull808 shop
Leontýna doily
gull808 shop
Goldfish doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Ariadna doily
gull808 shop
Iveta doily
Olga Shalaeva on Creative Fabrica
Dominika doily
gull808 shop
Amethyst Doily
Crochet World Magazine, August 2022
Hema doily
gull808 shop
Kanna doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Ester doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Adriana doily
Crochet Every Day Patreon
Sona doily
gull808 shop
Lea doily
gull808 shop
Jade Doily
Crochet World Magazine, June 2022
Small red doily
gull808 shop
Trixie doily
gull808 shop
Eileen doily
2022 Doilies by Olga Shalaeva @crochet.grl Part I
Marilyn doily
gull808 shop
Shelagh doily
Crochet Every Day Patreon
Jemima Doily
Crochet World Magazine, April 2022
Sylvia Doily
gull808 shop
Sarah Doily
gull808 shop
Lucille doily
gull808 on Etsy
Bernadette doily
gull808 shop
Ema doily
Crochet.grl on Instagram
Kampa Doily
Crochet World Magazine, Spring 2022
Silvestr doily
Crochet Every Day Patreon
Janice crochet heart
Crochet Every Day Patreon
Marina Doily
Crochet World Magazine, February 2022
1 2 ... 4 of 4Next