Vira Velmozhna

Vira Velmozhna

original designs

Dragon
KnittedStoryBears blog
 • Dragon
 • KnittedStoryBears blog
Bull
KnittedStoryBears blog
 • Bull
 • KnittedStoryBears blog
Monkey Koko
knittedstorybears on Etsy
Mikko's brother
knittedstorybears on Etsy
Little Mikko
knittedstorybears on Etsy
Pumpkin
KnittedStoryBears blog
Panda
knittedstorybears on Etsy
 • Panda
 • knittedstorybears on Etsy
Koala
knittedstorybears on Etsy
 • Koala
 • knittedstorybears on Etsy
Celtic dolls
KnittedStoryBears blog
Radishes
KnittedStoryBears blog
Little dolls
knittedstorybears on Etsy
Easter rabbit
KnittedStoryBears blog
Little penguin
knittedstorybears on Etsy
Irish gnome
KnittedStoryBears blog
Christmas gnome
KnittedStoryBears blog
Gingerbread house
KnittedStoryBears blog
Red car with Christmas tree
KnittedStoryBears blog
Mouse
KnittedStoryBears blog
 • Mouse
 • KnittedStoryBears blog
Flowers' pot
KnittedStoryBears blog
Llama Alpaca
KnittedStoryBears blog
Seagull
knittedstorybears on Etsy
 • Seagull
 • knittedstorybears on Etsy
Den the Moose
KnittedStoryBears blog
A little cat
knittedstorybears on Etsy
Roar the Neanderthal
knittedstorybears on Etsy
Pink bunny rabbit
knittedstorybears on Etsy
Little bunny rabbit
KnittedStoryBears blog
A small heart
knittedstorybears website
Floret the Pig
knittedstorybears on Etsy
Little pigs
KnittedStoryBears blog
Herbert the Unicorn
knittedstorybears on Etsy
Little fox
knittedstorybears on Etsy