Kosmos by Dorthe Skappel

Kosmos

Knitting
Bulky (7 wpi) ?
12 stitches = 4 inches
7.0 mm
S M L