Syysruska by Pirjo Iivonen

Syysruska

Knitting
October 2018
Fingering (14 wpi) ?
22 stitches and 34 rows = 4 inches
US 4 - 3.5 mm
28 cm x 185 cm
Finnish