Zac Zebra by Lucinda Ganderton

Zac Zebra

Knitting
March 2016
DK (11 wpi) ?
US 3 - 3.25 mm
Flag of English English