Ori Ami Knits by Olga Buraya-Kefelian, Vanessa Yap-Einbund