Photo Name Category Primary source Date available Projects
Sprocket the Robot Toys FreshStitches November 2014 41 105
Mummy Toys FreshStitches October 2014 21 40
Dachshund Toys Crochet Dog Pattern Club September 2014 10 19
Ashton the Dog Toys FreshStitches August 2014 88 14
Basic Beanie Hat Craftsy Class: Crocheting in the Round, Mix and Match Hats August 2014 6 7
Beret Hat Craftsy Class: Crocheting in the Round, Mix and Match Hats August 2014 9 10
Cloche Hat Craftsy Class: Crocheting in the Round, Mix and Match Hats August 2014 2 3
Earflap Hat Hat Craftsy Class: Crocheting in the Round, Mix and Match Hats August 2014 2 9
Papillon Toys Crochet Dog Pattern Club August 2014 5 12
Sammy the Starfish Toys FreshStitches August 2014 62 125
Greyhound Toys Crochet Dog Pattern Club July 2014 15 21
Rottweiler Toys Crochet Dog Pattern Club June 2014 24 32
Spikey the Stegosaurus Toys FreshStitches June 2014 54 113
Maltese Toys Crochet Dog Pattern Club May 2014 22 17
Beagle Toys Crochet Dog Pattern Club April 2014 67 72
Multi-Color Ring Tower Toys Fresh Designs Crochet: Toys March 2014 1 40
Sam the Koala Toys FreshStitches February 2014 30 83
Ashley the Otter Toys FreshStitches 2014 11 17
Asymmetrical Basket-Weave Blanket Blanket Modern Baby Crochet 2014 8 120
Asymmetrical Circles Blanket Blanket Modern Baby Crochet 2014 3 42
Bubble Ring Rattle Toys Modern Baby Crochet 2014 2 17
Buzzy Bee Mobile Toys Modern Baby Crochet 2014 3 110
Colorful Wiggle Pillow Home Modern Baby Crochet 2014 2 274
Crinkly Triangle Toy Toys Modern Baby Crochet 2014 9 39
Fun on the Tummy! Mat Home Modern Baby Crochet 2014 1 16