Betsy Stuyvesant

Betsy Stuyvesant

original designs

Honeycrisp Mitts
B's Knees Knits' Ravelry Store
Simple Trellis Cowl
B's Knees Knits' Ravelry Store
Toasty Texters (smooth)
B's Knees Knits' Ravelry Store
Toasty Texters (ribbed)
B's Knees Knits' Ravelry Store