Katka Reznickova

Katka Reznickova

original designs

1 2 of 2Next
2 Chickens - spring decorations
Katka Reznickova's Ravelry Store
Panda keychain
Kamlin Patterns
Angel playing the violin
Katka Reznickova's Ravelry Store
FURI the white monster
Kamlin Patterns
Little Bat
Katka Reznickova's Ravelry Store
A pumpkin decoration
Katka Reznickova's Ravelry Store
Ronny the little seal
Katka Reznickova's Ravelry Store
Little Mermaid Key chain
Kamlin Patterns
Philip the happy Dolphin
Katka Reznickova's Ravelry Store
Bunny head - decoration on a stick
Katka Reznickova's Ravelry Store
Animal Pins
Katka Reznickova's Ravelry Store
Angel SILVER
Katka Reznickova's Ravelry Store
Halloween pumpkin key chain
Katka Reznickova's Ravelry Store
Ladybug keychain
Katka Reznickova's Ravelry Store
Chihuaua Ladies
Katka Reznickova's Ravelry Store
Freddy the Wolf
Kamlin Patterns
Kangaroo mother with a baby
Katka Reznickova's Ravelry Store
Jane the Cow
Katka Reznickova's Ravelry Store
Eight-legged Rainbow Spider
Katka Reznickova's Ravelry Store
Let's go FISHING
Katka Reznickova's Ravelry Store
Tinkle the little elf girl
Katka Reznickova's Ravelry Store
Kamil the Polar Bear
Katka Reznickova's Ravelry Store
Christopher the Reindeer
Katka Reznickova's Ravelry Store
Advent Calender Angel - 2 in 1
Katka Reznickova's Ravelry Store
Rocking horse
Katka Reznickova's Ravelry Store
Legged Chick
Katka Reznickova's Ravelry Store
Tomcat and his buddy The Fish
Katka Reznickova's Ravelry Store
Little Teddy Friend
Katka Reznickova's Ravelry Store
Hippo who loves to swim
Katka Reznickova's Ravelry Store
Grey cat
Katka Reznickova's Ravelry Store
  • Grey cat
  • Katka Reznickova's Ravelry Store
Alice - the Doll in White
Katka Reznickova's Ravelry Store
Otto the Turtle
Zoomigurumi 2
Spring Bird on a Twig
Katka Reznickova's Ravelry Store
Striped Heart
Katka Reznickova's Ravelry Store
Little Valentine Angel with Heart
Katka Reznickova's Ravelry Store
Bigger Sheep
Katka Reznickova's Ravelry Store
Giraffe
Katka Reznickova's Ravelry Store
  • Giraffe
  • Katka Reznickova's Ravelry Store
Snow man
Kamlin Patterns
Christmas Tree
Katka Reznickova's Ravelry Store
Crochet star
Katka Reznickova's Ravelry Store
Koala Bear
Katka Reznickova's Ravelry Store
Little Angel Amalka
Katka Reznickova's Ravelry Store
Little angel Lavender
Katka Reznickova's Ravelry Store
A Hat for a small witch
Katka Reznickova's Ravelry Store
Pumpkin decoration
Katka Reznickova's Ravelry Store
Little Imp
Kamlin Patterns
Good Witch
Kamlin Patterns
Miss Mouse
Kamlin Patterns
Funny bear
Kamlin Patterns
1 2 of 2Next