StuffTheBody

StuffTheBody

original designs

Amelie The Doll Amigurumi
StuffTheBody at Etsy
Rub-My-Belly Seamless Cat
StuffTheBody at Etsy
Philip The Striped Dinosaur
StuffTheBody at Etsy
Bennet The Baby Bat
StuffTheBody's Ravelry Store
Timmy The Fawn Amigurumi
StuffTheBody at Etsy
Sleeping Baby Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Azor The Beagle Dog Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Abby The Horse Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Malcolm The Fox Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Chubby Beach Lady Doll Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Seamless Owl Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Pixie The Rabbit Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Seamless Toddler Doll Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Kissing Dolls Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Sandy The Cat Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Andy The Fawn Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Kissing Bears Wedding Decoration
StuffTheBody's Ravelry Store
Sitting Pony Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Tyrannosaurus Rex Dinosaur
StuffTheBody's Ravelry Store
Gus The Labrador Puppy
StuffTheBody's Ravelry Store
Sleepy Cat Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Realistic Cat Princess Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Denzel The Raccoon
StuffTheBody's Ravelry Store
Lazy Duckling Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Easter Bunny Amigurumi
StuffTheBody's Ravelry Store
Meerkat Amigurumi Seamless
StuffTheBody's Ravelry Store
Crochet Heart for Valentine's Day
StuffTheBody's Ravelry Store
Miette Fashion Doll
StuffTheBody at Etsy
Elephant Trunk-Up
StuffTheBody at Etsy
Flying Bear Baby Mobile
StuffTheBody at Etsy
Horse/pony
StuffTheBody at Etsy
Giraffe Amigurumi
StuffTheBody at Etsy