04. Keeppi ja myssy by Anne-Maija Immonen

04. Keeppi ja myssy

Knitting
Super Bulky (5-6 wpi) ?
US 10 - 6.0 mm
US 11 - 8.0 mm