Baby Hockey Skates by Stitch-em

Baby Hockey Skates

Crochet
September 2015
Worsted (9 wpi) ?
3.5 mm (E)
0-3 months, 3-6 months, 6-9 months, 9-12 months
US
Flag of English English