Bendigo by Bobbin Hobnobbin

Bendigo

Knitting
February 2014
DK (11 wpi) ?
6 stitches and 8 rows = 1 inch
in Stockinette Stitch
US 2½ - 3.0 mm
200 - 225 yards (183 - 206 m)
21" Diameter