Chintz by Martin Storey

Chintz

Knitting
DK (11 wpi) ?
US 3 - 3.25 mm
US 6 - 4.0 mm
1199 - 1417 yards (1096 - 1296 m)
XS, S, M, L, XL

Size XS - fits 32” bust - 11 balls
Size S - fits 34” bust - 11 balls
Size M - fits 36” bust - 12 balls
Size L - fits 38” bust - 12 balls
Size XL - fits 40” bust - 13 balls