Fair Isle Beret フェアアイル柄のベレー by Mariko Mikuni (三國 万里子)

Fair Isle Beret フェアアイル柄のベレー

Knitting
DK (11 wpi) ?
197 yards (180 m)
Japanese