Lattice Star of David Kippah by Leslie S

Lattice Star of David Kippah

Knitting
December 2009
Worsted (9 wpi) ?
US 6 - 4.0 mm