Liljankukka by Suvi Niska

Liljankukka

Knitting
October 2016
Sport (12 wpi) ?
24 stitches and 34 rows = 4 inches
in Stockinette Stitch
US 2½ - 3.0 mm
284 yards (260 m)
36/39
Finnish