Pom-pom hat by Emma Varnam

Pom-pom hat

Knitting
December 2014
DK (11 wpi) ?
US 5 - 3.75 mm
Flag of English English

Show off your skills by knitting a pom-pom hat