Sitting Kitty by Bethany Scofield

Sitting Kitty

Crochet
Aran (8 wpi) ?
5.0 mm (H)