Smocking Stitch Cowl by Irina Poludnenko

Smocking Stitch Cowl

Knitting
November 2017
Fingering (14 wpi) ?
40 stitches and 32 rows = 4 inches
in Smocking Stitch
US 2 - 2.75 mm
350 yards (320 m)