Smocking Stitch Mitts by Irina Poludnenko

Smocking Stitch Mitts

Knitting
November 2017
Fingering (14 wpi) ?
40 stitches and 32 rows = 4 inches
US 2 - 2.75 mm
175 yards (160 m)