Stola i Dominostrik by Karen Noe

Stola i Dominostrik

Knitting
21 stitches
US 6 - 4.0 mm
219 - 252 yards (200 - 230 m)
One