stripy socks by Jane Brocket

stripy socks

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
US 1 - 2.25 mm
Flag of English English