Watch Pincushions by Jean Greenhowe

Watch Pincushions

Knitting
DK (11 wpi) ?
US 2½ - 3.0 mm