Shawls 2016 by Melanie Berg, Leila Raabe, Paulina Popiolek, Leah B. Thibault, Katrine Birkenwasser