patterns > sources
Toyshelf on LoveKnitting by Elizabeth Phillips