Olya Samoseienko

Olya Samoseienko

original designs

Mushroom baby rattle
OlyaSamToys on Etsy
Bee baby rattle
OlyaSamToys on Etsy
Duck baby rattle
OlyaSamToys on Etsy
Fox baby rattle
OlyaSamToys on Etsy
Koala rattlle
OlyaSamToys on Etsy
Easter carrot
OlyaSaToys on Etsy
Koala stick rattle
OlyaSamToys on Etsy
Deer baby rattle toy
Olya Samoseienko's Ravelry Store
Bear baby rattle toy
OlyaSamToys on Etsy
Halloween zombie doll
LiveToysbyOlyaSam on Etsy
Christmas penguins toy
OlyaSamToys on Etsy
Crochet raccoon toy
OlyaSamToys on Etsy
Crochet Halloween pumpkin doll
LiveToysbyOlyaSam on Etsy
Crochet Halloween pumpkins
OlyaSamToys on Etsy
Crochet fox toy
OlyaSamToys on Etsy
Crochet kitten toy
OlyaSamToys on Etsy
Crochet koala toy
OlyaSamToys on Etsy
Crochet otter toy
OlyaSamToys on Etsy
Crochet narwhal toy
Olya Samoseienko's Ravelry Store