Hana Jason

Hana Jason

original designs  

original designs

from knit.wear, Spring 2013
from knit.wear, Spring 2013
from knit.wear, Fall 2012
from knit.wear, Fall 2012
from knit.wear, Spring 2012
from knit.wear, Spring 2012
from knit.wear, Premiere 2011
from knit.wear, Premiere 2011
from knit.wear, Premiere 2011
from Interweave Knits, Holiday Gifts 2010
from Interweave Knits, Holiday Gifts 2010
from Interweave Knits, Weekend 2009
from Knitted Lace: A Collection of Favorit...
from Interweave Knits, Spring 2009
from Interweave Knits, Spring 2009
from Interweave Knits, Winter 2008
from Interweave Knits, Holiday Gifts 2008
from Interweave Knits, Fall 2008
from Interweave Knits, Winter 2007